Back

 

FINANCIJSKI PLANOVI – PIANO FINANZIARIO

Financijski plan za 2024 i projekcija za 2025.-2026.

Financijski plan za 2023 i projekcija za 2024.-2025.

Financijski plan za 2022. i projekcija za 2023.-2024.

Financijski plan za 2021. i projekcija za 2022.-2023.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA – RESOCONTO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

Godišnji izvještaj o izvšenju financijskog plana za 2023.

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 01.01.- 31.12.2023.

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju financijskog plana 2023.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Izvrsenje financijskog plana 2022.

Izvršenje financijskog plana za 2021. prihodi

Izvršenje financijskog plana za 2021. rashodi

Izvršenje financijskog plana za 2021. posebni dio

Izvršenje financijskog plana za 2021. sazetak

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – BILANCIO

Financijski izvještaj za 2023.

Bilješke uz financijsko izvješće 12-2023

Financijski izvještaj za 2022.

Bilješke uz financijsko izvješće 12-2022.

Financijski izvještaj za 2021.

Biljeske uz financijsko izvjesce 12-2021.

PLAN NABAVE – PIANO DI ACQUISTO

PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza

Plan nabave za 2022

RPT Ugovori 2022

IZJAVA o postojanju/nepostojanju sukoba interesa čl. 76 Zakona o javnoj nabavi

RPT Ugovor 2021.

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Javna objava informacija o trosenju sredstava za 2024. god.

PROCEDURE

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka